موضوعات
راه های پیشگیری از ابتلا به عفونت ادراری در دوران بارداری

راه های پیشگیری از ابتلا به عفونت ادراری در دوران بارداری

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﺳﻮزش ادرار، دﻓﻌﺎت زﯾﺎد ادرار ﮐﺮدن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻣﻞ ادرار ﺑﺎز ﻫﻢ اﺣﺴﺎس دﻓﻊ ادراري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎي ادراري و ﯾﺎ اﺑﺘﻼي ﻣﺠﺪد آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
راهکارهایی جهت کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت بارداری

راهکارهایی جهت کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت بارداری

دیابت بارداری چیست؟ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺘﮥ 20 بارداری اتفاق می افتد . اﮔﺮ ﻣﺎدر دﭼﺎر اﯾﻦ ﻧﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺷﻮد ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺟﻨﯿﻦو ﺧﻮدش ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ؟ ﻧﻮزادان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎرداري
مسمومیت حاملگی یا پره اکلامپسی چیست ؟

مسمومیت حاملگی یا پره اکلامپسی چیست ؟

ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در واﻗﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن (140/ 90 و بیشتر ) ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻼﯾﻢ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ دﻓﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ادرار، ﺳﺮدرد ﻣﺪاوم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ تاری دید و درد در بالای معده می باشد. این حالت معمولا پس از هفته 20 حاملگی پدیدار می شود. اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﯾﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ
برای پیشگیری از کم خونی در دوران بارداری چه کار باید کرد؟

برای پیشگیری از کم خونی در دوران بارداری چه کار باید کرد؟

ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ ﻓﻘﺮآﻫﻦ در دوران ﺑﺎرداري ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻢ و روزاﻧﻪ ﻗﺮص آﻫﻦ از ﺷﺮوع ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﺎرداري ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﻧﮑﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪاي زﯾﺮ را ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ: از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوي آﻫﻦ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺮغ،
یبوست در دوران بارداری

یبوست در دوران بارداری

در دوران ﺑﺎرداري ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺧﺎص، ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ رودهﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺒﻮﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ راهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ: در ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﻣﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن آب، آبﻣﯿﻮه و ﺳﻮپ
تهوع صبحگاهی

تهوع صبحگاهی

ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ از ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ زﻧﺎن در ﻧﯿﻤﮥ اول ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻪﻣﺎﻫﮥ اول ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ شود . به طوری که 50 تا 90 درصد زنان این مشکل را در دوران بارداری خود تجربه می کنند. تهوع و استفراغ با شدتهای متغیر معمولا از هفته 6 یا 8 بارداری
سوزش سر دل

سوزش سر دل

اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ زﻧﺎن ﺑﺎردار اﺳﺖ .ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺎرداري در ﺑﺪنﺗﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻞ ﺷﺪن درﯾﭽﻪ ﺑﺎﻻي ﻣﻌﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺪازه رﺣﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در دوران ﺑﺎرداری

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در دوران ﺑﺎرداری

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در روز اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎي ﺑﺎردار ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد خانواده هر روز از هر 4 ﮔﺮوه ﻏﺬاﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻏﻼت، ﺳﺒﺰيﻫﺎ و ﻣﯿﻮهﻫﺎ، ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ و ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﻟﺒﻨﯿﺎت اﺳﺘﻔﺎده