موضوعات

نکاتی که زوجین باید در مورد رابطه جنسی سالم در دوران بارداری بدانند

نکاتی که زوجین باید در مورد رابطه جنسی سالم در دوران بارداری بدانند:

  • ﻣﻘﺎرﺑﺖ واژﯾﻨﺎل،ارﺿﺎء ﺷﺪنﻣﺎدر و اﻧﺰال ﺿﺮري ﺑﺮاي ﻣﺎدر و ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺪارد .
  • ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ زمانی که ﭘﺎرﮔﯽ ﭘﺮده ﻫﺎي ﺟﻨﯿﻨﯽ ( کیسه آب ) اتفاق نیافتاده باشد اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ،اما در صورت پارگی پرده ها ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺧﻮل در واژن اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .
  • اﮔﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي واژﯾﻨﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد .
  • زن ﺑﺎردار و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺲ زاﯾﻤﺎن زودرس در اﺛﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
  • ارﺿﺎء ﺷﺪنﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ انقباض های رﺣﻤﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ از زﻣﺎن ﻏﯿﺮﺑﺎرداري ﺑﺎﺷﺪ .
  • اﮐﺜﺮ زوﺟﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻨﺴﯽ در ﻃﻮل ﺑﺎرداري ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .
  • زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ .
  • ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دﻫﺎﻧﯽ ( دمیدن در داخل واژن) اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا آﻣﺒﻮﻟﯽ ﻫﻮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
  • ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ، ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .اﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽاز راه رﮐﺘﻮم( ﻧﺰدﯾﮑﯽ از ﭘﺸﺖ) ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖاﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ (نوعی باکتری ) ﺑﻪ واژن را دارد.