موضوعات

اﻟﮕﻮی رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎرداری

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول:

در ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺑﺎرداري، ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻧﺎن ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﺗﻬﻮع، اﺳﺘﻔﺮاغ و ﺗﺮس از ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦدر ﺣﺎل رﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ را دارﻧﺪ، ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول زﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ وﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.در اﯾﻦ زﻣﺎن اﻏﻠﺐ زﻧﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن ﺑﺪون رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم:

اغلب زنان میل جنسی بیشتری را طی سه ماهه دوم تجربه می کنند. حدود 80 % زنان حامله بهبود بارزی در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪاول و ﭘﯿﺶ از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .درﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪدوم ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ، ﻫﻨﻮز اﻧﺪازه ﺷﮑﻢ زن ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪه، ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺷﺪن واژن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ، دﻟﻮاﭘﺴﯽﻫﺎ و اﺣﺴﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ . ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ و رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﻦ دوره از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮوق و ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎ، ﻟﺒﻬﺎي ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ و واژن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻏﻠﺐ زﻧﺎن ﺗﻨﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ارﮔﺎﺳﻢ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم:

در ﻃﯽﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوﺑﺎره ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .دوﺑﺎره زﻧﺎن ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ، زﺷﺘﯽ و ﺷﻠﺨﺘﮕﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم، ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺷﮑﻢ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺑﺎﻻي ﺟﻨﺴﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪدوم ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .وﺿﻌﯿﺖﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﻨﺴﯽ و روشﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﺗﻨﻔﺲ، ﺗﮑﺮر ادرار، ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﭘﺎﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.