موضوعات
رابطه جنسی در هفته آخر بارداری چه تاثیری بر زایمان دارد؟

رابطه جنسی در هفته آخر بارداری چه تاثیری بر زایمان دارد؟

زمان زایمان شما نزدیک شده است و هنوز هیچ علامتی از زایمان مشاهده نمی کنید. پیاده روی ، ورزش های مخصوص سه ماهه دوم بارداری را انجام می دهید و هنوز خبری از زایمان نیست. شاید به این فکر می کنید که بهتر است در بیمارستان بستری شوید تا به وسیله ی دارو رحم شما تحریک شود و زایمان شروع گردد.
10 مشکل جنسی در دوران بارداری و درمان آن ها

10 مشکل جنسی در دوران بارداری و درمان آن ها

با وجود تمام تغییراتی که بدن شما را در دوران بارداری تحت شعاع قرار داده ، مشکل در برقراری ارتباط جنسی آرامش شما را بر هم می زند. خروج شیر از پستان ، تهوع و غیره از اختلالاتی هستند که به شما اجازه نمی دهند یک رابطه جنسی لذت بخش را در دوران حاملگی خود تجربه کنید. در اینجا راه کارهایی
نکاتی که زوجین باید در مورد رابطه جنسی سالم در دوران بارداری بدانند

نکاتی که زوجین باید در مورد رابطه جنسی سالم در دوران بارداری بدانند

نکاتی که زوجین باید در مورد رابطه جنسی سالم در دوران بارداری بدانند: ﻣﻘﺎرﺑﺖ واژﯾﻨﺎل،ارﺿﺎء ﺷﺪنﻣﺎدر و اﻧﺰال ﺿﺮري ﺑﺮاي ﻣﺎدر و ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺪارد . ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ زمانی که ﭘﺎرﮔﯽ ﭘﺮده ﻫﺎي ﺟﻨﯿﻨﯽ ( کیسه آب ) اتفاق نیافتاده باشد اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ،اما
نکات مهم در مورد برقراری رابطه جنسی در دوران بارداری

نکات مهم در مورد برقراری رابطه جنسی در دوران بارداری

مسائلی وجود دارند که بهتر است برای حفظ راحتی و امنیت مادر و جنین و همچنین برخورداری از یک رابطه ی لذت بخش در دوران بارداری از آنها آگاه باشید. ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺑﺎرداري: هیچ وقت با معده کاملا خالی به فعالیت جنسی نپردازید. ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﯿﻨﻪﻫﺎ در ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ،
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺎرداری اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد؟

ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺎرداری اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد؟

در صورت وجود هر یک از موارد زیر بهتر است از نزدیکی جنسی اجتناب شود: ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول: 1- در موارد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﯾﺎ ﺳﻘﻂ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺎدري و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ 2- در صورت وجود سقط راجعه ( سه بار سقط پشت سر هم یا بیشتر ) 3 - دهانه ی
وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺎرداری

وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺎرداری

وﺿﻌﯿﺖﻫﺎي ﻧﺰدﯾﮑﯽ در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ زن در ﺑﺎﻻ، ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ، دﺧﻮل در واژن از ﭘﺸﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. وﺿﻌﯿﺖ زن در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ زن اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ زاوﯾﻪ و ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ آﻟﺖ ﻣﺮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﮑﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ. در وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻬﻠﻮ
اﻟﮕﻮی رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎرداری

اﻟﮕﻮی رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎرداری

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول: در ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺑﺎرداري، ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻧﺎن ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﺗﻬﻮع، اﺳﺘﻔﺮاغ و ﺗﺮس از ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦدر ﺣﺎل رﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ را دارﻧﺪ، ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول