موضوعات

ویتامین های مورد نیاز در دوران بارداری

نیاز روزانه بدن به ویتامین ها و مواد مغذی در دوران بارداری و شیردهی


شیردهی

بارداری

انرژي و مواد مغذي

در 6 ماهه اول +330

در سه ماهه اول بارداري +10


انرژي (كيلوكالري )

در سه ماهه دوم بارداری +340

در 6 ماهه دوم +400

در سه ماهه سوم بارداري +452

71

71

پروتئين (گرم)

500

600

اسيد فوليك (ميكروگرم)

زیر 18 سال 9


27


آهن (ميلي گرم)

بالای 18 سال 10

زیر 18 سال 1300

زیر 18 سال 770

ويتامين A (ميكروگرم RE)

بالای 18 سال1200

بالای 18 سال 750

5

5

ویتامین D ( میکروگرم)

19

15

ويتامين E( میلی گرم)

زیر 18 سال= 120

زیر 18 سال =85


ويتامين C ( میلی گرم)

بالای 18 سال= 115

بالای 18 سال= 80

زیر 18 سال =1000

زیر 18 سال= 1000


كلسيم (ميلي گرم)

بالای 18 سال= 1300

بالای 18 سال= 1300

زیر 18 سال =12

زیر 18 سال= 11


روي (ميلي گرم)

بالای 18 سال =13

بالای 18 سال= 12

1.6

1.4

ريبو فلاوين (ميلي گرم)

2

1.9

پيريدوكسين (ميلي گرم)

290

220

يد (ميلي گرم)

زمانی که می گوییم +10 منظور این است که فرد باید 10 کیلوکالری بیشتر از مقدار انرژی مورد نیاز در حالت غیر باردار به رژیم غذایی خود اضافه کند.