موضوعات
سوزش سر دل

سوزش سر دل

اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ زﻧﺎن ﺑﺎردار اﺳﺖ .ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺎرداري در ﺑﺪنﺗﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻞ ﺷﺪن درﯾﭽﻪ ﺑﺎﻻي ﻣﻌﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺪازه رﺣﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ