موضوعات

الگوی وزن گیری در دوران بارداری

اهمیت افزایش وزن در دوران بارداری


تمام زنان در دوران بارداري در هر شرايط تغذیه اي كه باشند (كم وزن، طبيعي، داراي اضافه وزن و يا چاق) بايد افزايش وزن مناسبي داشته باشند.

الگوي افزايش وزن به اندازه افزايش وزن اهميت دارد. ميزان افزايش وزن در طول ماه هاي مختلف دوره ي بارداري يكسان نيست.

بطور متوسط در سه ماهه اول كمترين مقدار (0.5 تا 2 کیلوگرم) ، در سه ماهه دوم 3-4 کیلوگرم و در سه ماهه سوم بيشترين مقدار (4-5 کیلوگرم) افزايش وزن وجود دارد. وزنگيري مناسب مادر در سه ماهه اول، دوم و سوم بارداري تضمين كننده سلامت مادر و جنين در دوران بارداري و سالهاي بعدي زندگي ميباشد


وزن پيش از بارداری


وزن پيش از بارداري مهمترين شاخص جهت تعيين نمايه توده بدني مادر است و حداكثر ميتوان وزن تا سه ماه قبل از بارداري را به عنوان وزن پيش از بارداري ملاک عمل قرار داد. به شرط اين كه مادر در طي اين سه ماهه تغييرات وزني واضحي (بيش از حالت معمول) نداشته باشد.

الگوي وزنگيري مهم است. افزايش وزن بايد تدريجي باشد. اين افزايش وزن به طور متوسط طي سه ماهه دوم و سوم در مادران كم وزن 0.5 كيلوگرم، مادراني كه وزن طبيعي دارند 0.4 كيلوگرم، و مادراني كه داراي اضافه وزن هستند حدود 0.3 كيلوگرم و در مادران چاق 0.2 كيلوگرم در هفته ميباشد.


چند نکته در مورد افزایش وزن در بارداری


الف) افزايش وزن در سه ماهه اول بارداري در حدود 0.5 تا 2 كيلوگرم ميباشد.

ب) افزايش وزن مناسب براي مادران داراي نمايه توده بدني 35 يا بيشتر بايد توسط كارشناس تغذيه تعيين شود.

ج) در زنان كوتاه قد (كمتر از 150 سانتي متر) افزايش وزن بايد در محدوده حداقل ميزان دامنه ارائه شده باشد.

د )بهتر است مادران باردار نوجوان حداكثر ميزان دامنه وزن ارائه شده را بدست آورند.

! در نوجوانان بارداري كه تنها 2 سال از قاعدگي آنها ميگذرد افزايش وزن بايد در حد بالاي ميزان دامنه ارائه شده باشد.