موضوعات

مصرف داروهای ضد افسدگی در دوران بارداری و شیردهی

آیا مصرف داروهای ضد افسردگی در حاملگی مجاز است ؟

داروهاي سه حلقه اي: اگر چه سمی بودن اين داروها برای جنین ثابت نشده است، ولي از تجويز آنها در سه ماهه اول بارداري خودداري شود. عوارض اين داروها در بارداري شامل تداخل با درد هاي زايمان، سندرم ترك در نوزاد ( سیانوز، اشكالات تنفسي، اختلال در تغذيه، احتباس ادرار، حركات ديستونیک، تشنج)، ايجاد هیپوتانسیون (فشار خون بالا) در مادر و در نتیجه اختلال در خون رساني جنیني است. بنابراين اگر مادر به دلايلي تحت درمان با ضد افسردگي هاي سه حلقه اي باشد، لازم است نوزاد تحت مراقبت قرار گیرد.

لیست داروهای سه حلقه ای ضد افسردگی

آمی تریپتیلین

Butriptyline

کلومیپرامین

دسیپرامین

دوکسپین

ایمیپرامین

Iprindole

Lofepramine

نورتریپتیلین

Protriptyline

تریمیپرامین


داروهاي مهاركننده بازجذب اختصاصی سروتونین: تجويز فلوكسیتین براي درمان علائم نباتي (خواب،اشتها و ...) شديد افسردگي طي بارداري منعي ندارد، اما مادراني كه در سه ماهه سوم اين دارو را دريافت مي كنند در معر خطر بیشتر آنومالي پري ناتال هستند. توصیه مي شود در صورت امكان در سه ماهه سوم بارداري ،مصرف فلوكسیتین قطع شود.

لیست داروهای مهاركننده بازجذب اختصاصی سروتونین

فلوکستین

فلووکسامین

پاروکستین

سیتالوپرام

سرترالین

اسسیتالوپرام

فلوکس

زیملیدین

داپوکستین


داروهاي مهاركننده مونواكسیداز: تجويز در بارداري ممنوع است.

داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز

  • فنلزین
  • ایزوکاربوکسازید
  • موکلوبومید

مصرف داروهاي ضد مانیا و لیتیم دردوران بارداری


در سه ماهه اول بارداري به دلیل احتمال آنومالي قلبي در جنین، از تجويز لیتیم خودداري شود. در اين زمان كلونازپام ارجح است.

در درمان مانیا، داروهاي آنتي سايكوتیک خط اول درمان است.

اگر به هر دلیل تجويز لیتیم در سه ماهه دوم و سوم بارداري ضروري بود، بايد سطح خوني لیتیم هر دو هفته بررسي شود، وضعیت جنین با انجام سونوگرافي از نظر گواتر بررسي شود، هیدراتاسیون كافي مادر طي دوره زايمان تأمین شود و دو هفته قبل از تاريخ احتمالي زايمان دوز لیتیم به نصف برسد. اگر علائم مانیا به دنبال كاهش دوز لیتیم شدت يابد، القاء زايمان مورد توجه قرار گیرد. نوزاد تحت مراقبت ويژه از جهت عوار دارويي قرار گیرد.

مصرف سديم والپروات و كاربامازپین در بارداري با افزايش احتمال اسپینا بیفیدا ( باز ماندن لوله عصبی در جنین ) در 1 تا 5 درصد موارد همراه است.

در دوران شیردهي، اگر تجويز لیتیم ضرورت دارد، بايد شیردهي قطع شود. كاربامازپین و سديم والپروات داروهاي مناسب تري در شیردهي است.


مصرف بنزوديازپین ها در دوران بارداری

در سه ماهه اول بارداري، از تجويز ديازپام اجتناب شود.

در سه ماهه دوم و سوم بارداري، استفاده كوتاه مدت و دفعه اي بنزوديازپین ها در كنترل حملات اضطرابي، اقدامات درماني و جراحي هاي كوچک و بي خوابي شديد منعي ندارد، ولي در مادر شیرده نبايد تجويز شود.

لیست بنزودیازپین ها

میدازولام

تریازولام

آلپرازولام

کلونازپام،

تمازپام

لورازپام

دیازپام

فلورازپام

کلردیازپوکساید