موضوعات
کبد چرب چیست ؟

کبد چرب چیست ؟

نقش ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺒﺪ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺪﻩ ﺩﺭﻭﻥ ﺭﻳﺰ ﺑﺪﻥ ﺯﻳﺮ ﺩﻳﺎﻓﺮﺍﮔﻢ ﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ ﺷﻜﻢ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻛﺒﺪ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﻧﻴﺴﺖ. ﺩﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻬﻢ ﻭ
سرطان پستان چیست و عوامل موثر بر آن کدام اند ؟

سرطان پستان چیست و عوامل موثر بر آن کدام اند ؟

سرطان پستان یکی از مهم ترین و شایع ترین بیماری ها در زنان می باشد . داشتن اطلاعات اساسی در این زمینه برای هر خانمی اگرچه دچار این بیماری نیز نباشد به دلیل شایع بودن آن لازم است. اگرچه سرطان پستان در سنین زیر 35 سالگی کمتر اتفاق میافتد در بیشتر در سنین بالای 50 سال دیده می شود، ولی همه
سندرم پیش از قاعدگی چیست ؟

سندرم پیش از قاعدگی چیست ؟

در روزﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ در روزﻫﺎي اول ﺷﺮوع ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود در حدود 5 % اززﻧﺎن اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن دارد.اﯾﻦﻋﻼﺋﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﺪن اﺳﺖ. ﻋﻼﺋﻢﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:
تشخیص زودرس سرطان دهانه رحم با انجام پاپ اسمیر

تشخیص زودرس سرطان دهانه رحم با انجام پاپ اسمیر

این آزمایش به منظور تشخیص زودرس سرطان دهانه رحم انجام می شود . با انجام این تست کم هزینه و آسان می توانید قبل از بروز و گسترش سرطان دهانه ی رحم اقدام به درمان آن نمایید. در این روش با استفاده از وسیله ای چوبی ( مانند چوب بستنی ) و یا برس های مخصوص نمونه گیری تعدادی از سلول های دهانه
واژینیسموس چیست ؟

واژینیسموس چیست ؟

اغلب زنان،واژینیسموس را بصورت انقباض و درد ناگهانی در هنگام نزدیکی ، توصیف می کنند. این مشکل ناشی از انقباض خودبخود و غیر ارادی عضلات کف لگن بوده و اراده فرد در آن نقشی ندارد .این واکنش ممکن است در معاینه زنانه نیزظاهر شود و مانع ورورد اسپکولوم- وسیله معاینه داخلی- به داخل واژن