موضوعات
چه غذاهایی باعث افزایش میل جنسی می شوند؟

چه غذاهایی باعث افزایش میل جنسی می شوند؟

فلفل تند و غذاهای ادویه دار و تند كه باعث افزایش پمپاژ قلب میشوند. موز كه حاوی مواد شیمیایی خاصی است و ازنظر روحی فرد را بانشاط میكند و اعتماد به نفس را تقویت میكند. هویج به علت داشتن مقادیر زیادی فیبر باعث میشود میل جنسی افزایش پیدا كند. مواد زیر با بهبود جریان خون در ناحیه
مراحل رابطه جنسی

مراحل رابطه جنسی

فیزیولوژی رابطه جنسی ﻣﺮد و زن ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮑﺴﺮي ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ. ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺎﻣﻞ: 1) مرحله میل جنسی یا فاز تمایل 2) مرحله انگیزش یا فاز تهییج 3) مرحله کفه ای یا فاز ثابت 4) مرحله اوج لذت جنسی