موضوعات

قرص های LD و تری فازیک چه تفاوتی با هم دارند ؟

قرص های جلوگیری از بارداری شامل قرص های LD ، HD و قرص های تری فازیک یا سه مرحله است.
مقدار هورمون در همه ی قرص های یک مرحله ای LD مساوی است. ولی مقدار هورمون ها در قرص های تری فازیک با هم فرق می کند که برای نشان دادن این تفاوت از سه رنگ قرص در بسته های قرص تری فازیک استفاده شده است .
به همین دلیل باید خوردن قرص های تری فازیک دقیقا از روی بسته و به ترتیب باشد .

بین این دو نوع قرص تفاوتی ازنظر جلوگیری از بارداری وجود ندارد و انتخاب قرص بر اساس سلیقه شخصی است.