موضوعات

آیا چیزی به نام ژل باکره کننده وجود دارد؟

ژل باکره کننده در واقع وجود خارجی ندارد. البته یک نوع ژل گیاهی با نام ژل تنگ کننده واژن وجود دارد که می تواند تا حدودی احساس باکره بودن را حین رابطه جنسی ایجاد کند.
در اولین رابطه جنسی به دلیل انقباضات واژن و نیز وجود پرده بکارت محیط واژن سفت و تنگ احساس می شود. پرده بکارت پس از پاره شدن و داشتن روابط جنسی متعدد خودبخود ترمیم نمی شود.
خوب است بدانید هیچ ژل باکره کننده ای که موجب ترمیم پرده بکارت شود وجود ندارد. با این حال استفاده از ژل تنگ و سفت کننده واژن می تواند کمی حس باکره بودن را در فرد ایجاد کرده و لذت رابطه جنسی را افزایش دهد.