موضوعات

نشانه های غیر طبیعی در بلوغ دختران چیست ؟

نشانه ها وتغییرات جسمی بلوغ در دختران

بلوغ عبارت است از يکسري تغييرات جسمی و رواني که سلسله وار به دنبال هم اتفاق ميافتد و در پايان اين دوره، نوجوان زمينه و آگاهي کافي جسمی و رواني را براي زن شدن نوجوان زمينه و آگاهي کافي جسمی و رواني را براي زن شدن و رواني را براي زن شدن پيدا ميکند. نشانه های جسمی بلوغ به دنبال برخی تغييرات هورموني بدن که از طريق مغزکنترل ميشود و ارتباط مستقيمی با تخمدان دارد، ظاهر ميشود.

سن بروز تغييرات بدني در دوره بلوغ بسیار متغیر است . اکثر دختران در سنین 9 تا 13 سالگی نخستين تحولات دوره بلوغ را از خود نشان ميدهند. يک تا دو درصد جمعيت شروع تغييرات بلوغ را در خارج از اين محدوده سني تجربه ميکنند. اين افراد را از نظر بلوغ زودرس و يا ديررس بايد ارزيابي کرد. مهمترين تغييرات جسمیدوران و يا ديررس بايد ارزيابي کرد. مهم بايد ارزيابي کرد. مهم بلوغ در دختران عبارتند از: رشدسريع وزن وقد، جوانه زدن نوک پستانها و رشد آنها، رشد استخوانهاي لگن و ساير استخوانها، پيدايش موهاي ناحيه تناسلي و زيربغل، پيدايش جوشهاي صورت و در نهايت شروع عادت ماهيانه يا قاعدگي.


عوامل موثر بر زمان شروع بلوغ دختران

مهمترين عامل وراثت است. ولی تعدادی عوامل ديگر مانند: وضعيت تغذيه، سلامت عمومی، محل جغرافيايی، ميزان قرارگرفتن در معرض تابش نورخورشيد و وضعيت روانی در شروع روند بلوغ موثرند. بلوغ در دختران چاق نسبتا زودتر و در دختران دچار سوء تغذيه شديد ديرتر آغاز می شــود. اما گاهی بلوغ در دختران خيلی چاق يا مبتلا به ديابت يا دختران ورزشکار ديرتر اتفاق می افتد. سکونت در روســتاها و مناطق نزديک به اســتوا و ارتفاعات کم، بلــوغ را تسريع میکند.


نشانه هاي غیر طبیعی در مسیر تکاملی بلوغ

  • بلوغ زودرس (شروع تکامل بلوغ قبل از سن 8 سالگی )
  • بروز نکردن صفات ثانویه جنسی مانند جوانه زدن پستان،رویش موهای زهار تا سن 14 سالگی
  • اگر قاعدگی تا سن16 سالگی شروع نشده باشد .
  • چنانچه 3 سال پس از جوانه زدن پستان قاعدگی اتفاق نیافتد .
  • اگر 5 سال از شروع اولین نشانه بلوغ بگذرد ولی هنوز قاعدگی اتفاق نیافتد .
  • اگر بین قد و وزن با سن همزمان اختلاف زیادی وجود داشته باشد .
  • اگر بعد از برقراری قاعدگی های منظم به طور ناگهانی رویش موهای زبر در ناحیه صورت، زیر چانه یا سایر قسمتهای بدن پیش آید به خصوص اگر این نشانه با نامنظم شدن قاعدگی و چاقی همراه شود .
  • بلوغ غیر همجنس که با رشد فرد بیشتر مشخص میشود و در آن صفات جنسی مخالف مانند رشد مو در صورت دختران بروز میکند .


منبع : کتاب بهداشت بلوغ - کتاب روانشناسی رشد - کتاب جامع بهداشت عمومی

به نقل از فصلنامه بهورز