موضوعات

رشد قد و وزن در دوران بلوغ

تغييرات فيزيولوژيک در دوران بلوغ


بلوغ دورهاي از رشد و تكامل سريع ميباشد كه در آن دانشآموز از لحاظ فيزيكي بالغ شده و توانايي توليد مثل را پيدا ميكند.

به طور كلي دختران زودتر از پسران وارد مرحله بلوغ ميشوند. منارک ( شروع قاعدگي ) اغلب به عنوان علامت بلوغ در دختران در نظر گرفته ميشود. قاعدگي به طور متوسط در سن 12.5 سالگي اتفاق ميافتد. با اين حال شروع آن ميتواند بين سنين 9 تا 17 سالگی باشد.


افزایش قد در دختران و پسران در دوران بلوغ


در شروع دوره بلوغ ( 10 سالگی در دختران و 12 سالگی در پسران ) ، دختران و پسران در حدود 84% قد مورد انتظار خود را بدست آورده اند. پس از آن دختران در سن 13سالگي و پسران در سن 15 سالگی به 95% قد مورد انتظار خود دست يافته اند.

در طول دوران بلوغ ميزان افزايش قد دخترها در حدود 35 سانتي متر است. در پسران حداكثر رشد قدي در حدود 14 سالگي اتفاق ميافتد. در دوره بلوغ پسرها به طور متوسط 20 سانتي متر افزايش قد دارند.


افزایش وزن دختران و پسران در دوران بلوغ


ميزان افزايش وزن در دوره بلوغ به موازات افزايش قد ميباشد. از سن 10 تا 17 سالگي دخترها به طور متوسط 15 كيلوگرم افزايش وزن دارند كه معادل 42 درصد وزن آنها در بزرگسالي است.

در همين مدت، پسرها به طور متوسط حدود 20 كيلوگرم افزايش وزن دارند كه معادل 51 درصد وزن آنها در بزرگسالي است.