موضوعات

بلوغ در دختران

ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ دوره اي از ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﮐﻮدﮐﯽ و ﺟﻮاﻧﯽودوره ي ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺼﻪ ي اﺻﻠﯽ آن ﺑﻠﻮغ و ﭘﺪﯾﺪاري وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ در ﻓﺮد اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوران اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰي ﻣﯿﺸﻮد، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن و ﺗﺎﺛﯿﺮات رواﻧﯽ، آن ﭼﻨﺎن ﺳﺮﯾﻊ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ او را دﭼﺎر ﺗﺸﻮﯾﺶ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و ارﺗﺒﺎطﻫﺎي او را ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ شود . از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺷﺪﯾﺪاً ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش، مشاوره و هدایت دارد.

ﺑﻠﻮغ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ دوره ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ آن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮص (رﺷﺪ ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺟﻨﺴﯽ )ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺪن را از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

سن آغاز بلوغ

در دختران بین 8 تا 12 سالگی آغاز شده و در حدود 16 سالگی پایان میابد.


ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺴﻤﯽ دﺧﺘﺮان در دوران ﺑﻠﻮغ

 1. ﺟﻮاﻧﻪ زدن ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ :اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻮاﻧﻪ زدن ﻧﻮك ﭘﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل دردﻧﺎك،ﺣﺴﺎس و در دوﻃﺮفﻫﻢ زﻣﺎن اﺳﺖ درﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﻠﻮغ رﺷﺪ ﭘﺴﺘﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. . رشد دو پستان ممکن است ناهماهنگ باشد و در ابتدا رشد یکی از پستان ها بیشتر از دیگری باشد. این مسئله با ادامه ی رشد و رسیدن به دوران پایانی بلوغ بر طرف خواهد شد و نیازی به نگرانی نیست.
 2. رﺷﺪ ﻟﮕﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ
 3. ﺟﻬﺶ رﺷﺪ : ﻣﻨﻈﻮر از رﺷﺪﻗﺪ درواﻗﻊ ﺟﻬﺶ رﺷﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽﻣﺪتﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﻗﺪ دوﺑﺮاﺑﺮﻣﯽ شود و حدود 6 تا 11 سانتی متر افزایش میابد.
 4. ﻣﻮﻫﺎي زﻫﺎر
 5. اوﻟﯿﻦ دوره ي ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ (ﻣﻨﺎرك ) : درﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﻠﻮغ، ﺗﻐﯿﯿﺮﻓﺮم ﺑﺪن و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻫﯿﮑﻞ زﻧﺎﻧﻪ رخﻣﯽ دﻫﺪ.ﺑﻪ طوریکه ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻧﺎﻧﻪ در ﺑﺪن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﯾﻌﻨﯽ ﻟﮕﻦ ﭘﻬﻦ و ران ﻫﺎ ﮐﻠﻔﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.رﺣﻢ، واژن و اﻋﻀﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 6. ﻣﻮﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻐﻞ و روﯾﺶ ﻣﻮﻫﺎي درﺷﺖ و زﺑﺮ ﺑﺪن
 7. ﻏﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﭼﺮﺑﯽ و ﻋﺮق .
 8. ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن رﺣﻢ و واژن


ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻦ آﻏﺎز ﺑﻠﻮغ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ:

 • ( ژﻧﺘﯿﮏ )ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ
 • وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ اي
 • ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 • ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
 • ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﻮر
 • وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ
 • وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی