موضوعات
رشد قد و وزن در دوران بلوغ

رشد قد و وزن در دوران بلوغ

تغييرات فيزيولوژيک در دوران بلوغ بلوغ دورهاي از رشد و تكامل سريع ميباشد كه در آن دانشآموز از لحاظ فيزيكي بالغ شده و توانايي توليد مثل را پيدا ميكند. به طور كلي دختران زودتر از پسران وارد مرحله بلوغ ميشوند. منارک ( شروع قاعدگي ) اغلب به عنوان علامت بلوغ در دختران در نظر گرفته ميشود.
نشانه های غیر طبیعی در بلوغ دختران چیست ؟

نشانه های غیر طبیعی در بلوغ دختران چیست ؟

نشانه ها وتغییرات جسمی بلوغ در دختران بلوغ عبارت است از يکسري تغييرات جسمی و رواني که سلسله وار به دنبال هم اتفاق ميافتد و در پايان اين دوره، نوجوان زمينه و آگاهي کافي جسمی و رواني را براي زن شدن نوجوان زمينه و آگاهي کافي جسمی و رواني را براي زن شدن و رواني را براي زن شدن پيدا
بلوغ در دختران

بلوغ در دختران

ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ دوره اي از ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﮐﻮدﮐﯽ و ﺟﻮاﻧﯽودوره ي ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺼﻪ ي اﺻﻠﯽ آن ﺑﻠﻮغ و ﭘﺪﯾﺪاري وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ در ﻓﺮد اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوران اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮدي