موضوعات

اگر دندان کودک شکست چه کار کنیم؟

اگر دندان کودک در اثر ضربه شل و لق شود چه کنیم؟


گاهي اوقات هنگام ورزش يا بازي به دهان كودك ضربه وارد می شود و ممكن است تنها علامت آن لق شدن دندان باشد. درمان دندان آسيب ديده به شيري يا دائمي بودن آن بستگي دارد.

اگر دندان كودك در اثر ضربه شل شد، قبل از معاينه دندانپزشك، دندان لق نبايد از دهان كودك خارج شود.


اگر در اثر ضربه، دندان كودك ترك بخورد چه کنیم؟


ممكن است به تاج دندان كه خارجی ترين قسمت دندان است يا به عاج دندان كه حافظ ساختمان های داخلي دندان است و يا به مغز دندان كه ريشه عصبي در آن قرار دارد آسيب وارد شود.

در صورتي كه ترك خفيف باشد دندان خونريزي نمی کند، درد ندارد و به مايعات و غذاهاي گرم و سرد حساس نمی شود.

اگر دندان آسيب ديده خونريزي كند و يا به هنگام صرف غذا يا مايعات گرم و سرد دچار درد شود، مغز دندان يا عصب آن لخت شده است و اگر در اولين فرصت اين آسيب ترميم نشود مغز دندان كاملاً تخريب می شود و دندان از بين می رود.


اگر دندان کودک در اثر ضربه افتاد چه کار کنیم؟


در داخل دهان خونريزي شدید اتفاق می افتد كه به سهولت قابل درمان است. اگر دندان كنده شده شيري باشد نيازي به کاشتن دوباره دندان در بسترش نيست زيرا چنين كاري باعث آسيب به دندان دائمي زير آن می شود.

در چنين مواقعي دندان خارج شده بايد در پارچ هاي پيچيده شود و همراه كودك نزد دندانپزشک برده شود تا با معاينه از خارج شدن كامل ريشه دندان از بسترش اطمينان حاصل شود. شايد دندانپزشك درمانهاي خاصي مانند حافظ فضاي بين دنداني را به كار برد.

در صورتي که دندان كنده شده دائمي باشد بايد در اولين فرصت بعد از حادثه به بسترش باز گردانده شود.


نحوه بازگرداندن دندان کنده شده


با استفاده از دستكش يكبار مصرف اطراف زخم ايجاد شده در دهان كودك تميز شود.

براي شستشوي خون دهان كودك از آب ولرم استفاده شود.

براي كاهش تورم ناشي از آسيب از تکه های يخ استفاده شود.

به ریشه های دندان دست زده نشود. به دندان دست كشيده نشود و يا مالش داده نشود ، زيرا اليافي كه در سطح دندان وجود دارد و باعث قرارگيري دندان در بسترش می شود به دليل تحريك مكانيكي آسيب می بيند.

دندان به آرامي با آب شسته شود.

دندان كنده شده در بسترش گذاشته شود و تا آنجا كه ممكن است دندان به عمق بسترش فرو برده شود. با كمك سطح دندان هاي ديگرمی توان به عمق مناسب فرو بردن دندان پي برد.

روی دندان یک گاز استریل که چندبار تا شده است قرار دهید و از کودک بخواهید به آهستگی دندان هایش را روی هم فشار دهد، سپس به دندانپزشک مراجعه کنید.

اگر کسی قادر به انجام اين كار نیست بايد دندان در ليواني پر از شير ( بهتر است شیر سرد باشد) نگهداري شود و همراه كودك به سرعت نزد دندانپزشك يا مركز درماني برده شود و یا کودک بدون آنکه دندان را ببلعد، آن را درون دهانش و کنار

گونه اش نگه دارد تا نزد دندانپزشک برسید.

اگر دندان بيشتر از 2 ساعت در محيط خارج از دهان باقي بماند دوباره كاشتن آن در اكثر موارد امكان پذير نيست.
منبع : کتاب بچه های کوچک، آسیب های بزرگ ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، اداره سلامت کودکان