موضوعات

تغذیه کودک از دو سالگی تا 5 سالگی

کودک در دوسالگی به چند کیلوکالری انرژی نیاز دارد؟


بعد از دو سالگي با آهسته شدن رشد، اشتهاي كودک هم كاهش مي يابد. بنابراين با توجه به روند رشد كودک تقاضا براي دريافت غذا نيز تغيير مي كند.

هر چند ميزان دريافت انرژي از يك غذا تا غذاي ديگر متفاوت است اما كل غذاي دريافتي روزانه كودک ثابت است.

كودک در يك سالگي به 1000 كيلو كالري و در 3 سالگي به 1300 كيلوكالري انرژي نياز دارد البته نياز به انرژي كودكان براساس ميزان فعاليت فيزيكي آن ها متفاوت است.


كودک براي رشد، بازي و ساير فعاليت هاي فيزيكي، مقابله در برابر بيماري هاي عفوني نياز به انرژي دارد كه با مصرف مواد قندي، نشاسته اي (نان، برنج و ...( و چربي ها )كره و روغن) مي توان آن را تامين نمود.

كودكاني كه عادت به بازي و فعاليت زياد دارند، نيازشممان به انرژي بيش از كودكاني است كه تحرک كمتري دارند.

همچنين كودک پس از بيماري براي جبران وزن از دست رفته نياز به انرژي بیشتری دارد و بايد با يك وعده غذايي ا ضافي كالري دريافتي او از برنامه غذايي روزانه افزايش يابد.