موضوعات

5 روش جهت تعیین زمان تخمک گذاری

چندین روش برای تعیین زمان تخمک گذاری وجود دارد:

  1. روش تقویمی
  2. درجه حرارت پایه بدن (BBT)
  3. ترشحات سرویکس
  4. روش علامتی-حرارتی
  5. استفاده از کیت های تخمک گذاری


1ـ روش تقویمی

⦁ ثبت طول دوره های قاعدگی طی 6 تا 12 ماه
⦁ کم کردن اعداد (18 از کوتاهترین سیکل) و (11 از بلندترین سیکل)
⦁ بدست آوردن اولین و آخرین روزهایی که در آن احتمال بارداری وجود دارد
مثال : طولانی ترین سیکل قاعدگی خانمی 30 روزه و کوتاه ترین سیکل وی 27 روزه بود. عدد 18 را را از 27 کم کرده و عدد 9 به دست می آید. حال عدد 11 را از 30 کم می کنیم و عدد 19 بدست می آید.به طور تقریبی می توان گفت تخمک گذاری بین روز 9 ام تا 19 ام پس از شروع قاعدگی با احتمال بیشتری ممکن است اتفاق بیافتد.


2ـ درجه حرارت پایه بدن
⦁ صبح روز تخمک گذاری درجه حرارت بدن کمی افزایش میابد ( 0/2 تا 0/4 درجه )
⦁ ثبت این روش در منزل کمی سخت و غیر دقیق خواهد بود.


3ـ ترشحات سرویکس

  • مقدار و نوع ترشحات دهانه رحم در زمانهای مختلف سیکل قاعدگی متفاوت خواهد بود.
  • حداکثر احساس رطوبت و لغزندگی زمان تخمکگذاری مشاهده می شود.در زمان تخمک گذاری ترشحات بسیار چسبنده و غلیظ می شوند.
  • 2 تا 3 روز قبل و بعد از مشاهده ی این ترشحات احتمال باردار شدن بیشتر از سایر زمان هاست.


4 - روش علامتی حرارتی

ترکیبی از روش حرارتی و وجود شواهد تخمک گذاری است.


5 - کیت تخمک گذاری

کیت تخمک گذاری وسیله ای شبیه baby check است که با استفاده از ادرار ، درست مانند بی بی چک ، به شما می گوید که آیا در این لحظه در حال تخمک گذاری هستید یا خیر.