موضوعات
آیا با وجود بیماری هنوز می توانید به نوزاد خود شیربدهید ؟

آیا با وجود بیماری هنوز می توانید به نوزاد خود شیربدهید ؟

ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺷﻴﺮ ﺩﻫﻲ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕﺭﻭﺍﻧﻲﻭﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲﺑﻌﺪﺍﺯﺯﺍﻳﻤﺎﻥ: ﺷﻴﺮﺩﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﺍ ﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ ﻭ ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺷﻴﺮﺩﻫﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ «ﻓﻠﻮﻛﺴﺘﻴﻦ» ﺑﻬﺘﺮ
نوک پستان شما برای شیردهی نامناسب است ؟ چه کار می توان کرد ؟

نوک پستان شما برای شیردهی نامناسب است ؟ چه کار می توان کرد ؟

با وجود اینکه 98 درصد زنان از لحاظ فیزیولوژیک قادر به شیردهی هستند؛ اما امروزه بســیاری از مادران، بلافاصــله بعد از زایمان از شیردادن اجتناب می کنند. یکی از علل شایع این مسأله، مشکلات پستانی است که زنان شیرده آن را تجربه می کنند. بهترین راه برای تشخیص و سپس حل مشکلات مربوط به پستان،