موضوعات

اگر مادر آبله مرغان گرفته باشد می تواند به نوزادش شیر دهد؟

ابتلا مادر به آبله مرغان در دوران بارداری، در جنین سبب تولد نوزاد بسیار نارس می شود ودر نوزاد تازه به دنیا آمده کشنده است. اگر کودک بعد از تولد مبتلا شود به ندرت عارضه جدی دارد. اگر5 روز (يا كمتر) قبل از زايمان و يا 2 روز بعد از زايمان مبتلا به آبله مرغان شده باشيد بعضي از پزشكان توصيه به جداكردن مادر و نوزاد ميكنند. اما بيماري بيش از نيمي از نوزادان ،خفيف است. اگر مادر و پزشک توافق به جدایی کنند و پستان مادر ضايعهاي نداشته باشد مادر بايد شيرش را بدوشد و شخص ديگري آن را به نوزاد بدهد. به نوزاد نيز بايد ایمونوگلوبولین تزريق نمايند. وقتی ضایعات خشک شده اند و بعد از 72 ساعت ضایعه جدیدی ظاهر نشده شیردهی بطور مستقیم از پستان می تواند ادامه یابد.
اگر شما يك ماه بعد از تولد نوزاد، دچار بيماري شده باشيد نيازي به قطع تغذيه باشيرمادر نيست به ويژه اگر ایمونوگلوبولین هم بهشيرخوار تزريق شده باشد. همچنین شیرخوار نباید تا زمانی که ضایعات پوستی خشک نشده اند ، در تماس مستقیم با آن ها باشد .

منبع : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - یونیسف