موضوعات

آیا با وجود آبسه پستان هنوز هم می توانم شیر بدهم؟

درمان آبسه نيز شبيه ماستيت است اما ممكن است براي تخليه چرك نياز به شكافتن آبسه هم باشد. به طور كلي تغذيه شيرخوار با شير مادر از پستان مبتلا منعي ندارد مگر اين كه آبسه به مجاري شير سر باز كرده باشد. البته معمولا آبسه به بيرون از نسج پستان باز مي شود. به طور كلي اگر آبسه پستان شكافته شود و شكاف نزديك به نوك پستان نباشد ادامه تغذيه از پستان مبتلا بدون اشكال است اما اگر محل شكاف به نوك پستان و هاله نزديك باشد مي توانید مدت 48 تا 72 ساعت شير آن پستان را بدوشید و دور بريزید ولي تغذيه كودك را از پستان ديگر ادامه دهید.
به تغذیه شیرخوار از پستان سالم ادامه دهيد و پستان آبسه دار را بدوشيد. در مواردي كه آبسه شكافته شده و از نوک آن چرك همراه شیر جاري است تا زماني كه درمان آنتي بيوتيكي شروع شود و ديگر چرك همراه شير از آن ترشح نشود به طور موقت( معمولا 2-3 روز) شيردهي از اين پستان مجاز نيست. شير اين پستان بايد هر 4 ساعت ( 6 بار در روز ) دوشيده و دور ريخته شود تا توليد شير برقرار بماند.

منبع : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - یونیسف