موضوعات

وضعیت های مختلف شیردهی

وضع و حالت خود را در جاي راحت و مناسب، طوري انتخاب كنيد كه بتوانيد به راحتي شيرخوار را در آغوش گرفته و به پستان بچسبانيد. ميتوانيد روي صندلي يا مبل بنشينيد يا روي تخت و يا هر وضعيتي كه راحت هستيد دراز كشيده و شير بدهيد.
در وضعيت نشسته:

در صورتي كه روي صندلي راحتي راست بنشينيد و زير بازو، پشت و زيرپاي خود تكيه گاهي داشته باشيد، معمولاً راحتترين وضعيت است. ولي اگر مي خواهيد در رختخواب شير بدهيد، پيشنهاد ميشود بالش سفتي در پشت و بالش ديگري زير زانوي خود قرار دهيد.

وضعيت گهواره اي ( معمولی یا سنتی) :
يكي از مرسومترين طرق نگهداشتن كودك براي شيردهي است. سر شيرخوار در خم آرنج مادر قرار مي گيرد و بدنش با ساعد مادر حمايت مي شود.
وضعيت گهواره اي متقاطع: روشي مفيد براي شيرخواراني است كه در پستان گرفتن مشكل دارند . استفاده از اين روش در نوزادان نارس و کوچک که عضلات شل دارند و مادرانی که نوك پستان شان آزرده شده بهترين روش شيردادن ميباشد. اگر از پستان چپ مي خواهيد كودك را شير بدهيد، او را با دست راست نگهداريد و بالعكس. دست مادر سرو گردن شيرخوار را نگه مي دارد و بدن شيرخوار در امتداد طول ساعد مادر قرار مي گيرد. از دست طرف پستان مورد استفاده، براي نگهداري پستان استفاده ميشود يعني مثلاً دست چپ پستان چپ را نگه مي دارد.دهان شيرخوار در سطح نوك پستان يا مختصري پايينتر قرار مي گيرد و بدن او به پهلو رو به مادراست.

وضعيت زير بغلی:
در اين وضعيت، مادر مي نشيند و سر نوزاد به طرف پستان و بدنش زير بغل مادر در پهلوي وي قرار مي گيرد. باسن كودك روي بالشي نزديك آرنج مادر است تا نوزاد را به سطح پستان برساند. در اين وضعيت براي راحتی بیشتر، پشت شانههاي خودتان هم بالش بگذاريد و بعد از پستان گرفتن شیرخوار، تكيه دهيد.
در شرايط خاص مثل بزرگ بودن پستانها يا نوك پستان صاف يا فرورفته، اين وضعيت ارجح است چون مادر ،ديد بهتري بر شيرخوار و كنترل بيشتري بر سر او دارد. اين وضعيت براي مادراني كه تحت عمل سزارين قرار گرفتهاند، ودر مواردي كه بچه خواب آلود است يا در يادگيري تغذيه با شيرمادر مشكل دارد، همچنين براي كودكان نارس و دو قلو و كودكاني كه مكيدن ضعيف دارند، مفيد ميباشد.

وضعيت خوابيده به پهلو
در اين وضعيت مادر و كودك به پهلو روبروي هم ميخوابند. ميتوانيد چند بالش زير سر، پشت و زير زانويي كه به طرف بالااست بگذاريد. بچه به پهلو و روبروي شما طوري قرار مي گيرد كه پشتش بر بازوي تان تكيه دارد و زانوهايش به طرف شما كشيده شده است. ممكن است لازم باشد كه يك بالش كوچك، پتو يا حوله تا شده در پشت شيرخوار هم گذاشته شود. در مادراني كه سزارين شدهاند گاهي لازم است براي محافظت بخيهها، بين مادر و شيرخوار يك بالش كوچك يا يك حوله تا شده كوچكي قرار بگيرد.


وضعيت خوابيده به پشت
در وضعيت خوابيده به پشت ميتوانيد به يك پهلو غلطیده و از يك پستان شير بدهيد، سپس به پهلوي ديگر غلطيده و از پستان دوم شير بدهید. توصيه ميشود راههاي مختلف را تجربه كرده وآسانترين وضعيت را براي خود و كودك تان پيدا كنيد، گذاشتن يك بالش زير سر معمولاً لازم است. بعضي از مادران ترجيح ميدهند چندين بالش يا كوسن را زير بالاتنه و سر خود بگذارند تا اين قسمت از بدن آنها بالاتر باشد. یک بالش زیر ران نیز راحتی بیشتری را فراهم می کند.

منبع : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - یونیسف