موضوعات

راه های پیشگیری از ابتلا به عفونت ادراری در دوران بارداری

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﺳﻮزش ادرار، دﻓﻌﺎت زﯾﺎد ادرار ﮐﺮدن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻣﻞ ادرار ﺑﺎز ﻫﻢ اﺣﺴﺎس دﻓﻊ ادراري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎي ادراري و ﯾﺎ اﺑﺘﻼي ﻣﺠﺪد آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

1- از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﺮك ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

  • ادوﯾﻪﻫﺎ ﻣﺜﻞ؛ ﻓﻠﻔﻞ ﺳﺒﺰ، ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ، ﺧﺮدل.
  • ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻧﻤﮏ ﺳﻮد ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﻮﺳﯿﺲ و ﮐﺎﻟﺒﺎس.
  • ﺳﯿﺮاﺑﯽ، ﻣﻐﺰ، دل، ﮐﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ، ﮔﻮﺷﺘﻬﺎي ﮐﻨﺴﺮوﺷﺪه و ﺻﻨﻌﺘﯽ.
  • ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻮﮔﺮددار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ، ﺗﺮﺑﭽﻪ، ﺳﯿﺮ و ﭘﯿﺎز.
  • ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻬﻮه

2- ﺑﺎ اﺳﯿﺪي ﮐﺮدن ادرار ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮاي اﺳﯿﺪي ﮐﺮدن ادرار ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ زﯾﺮ را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:

اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺎﻫﯽ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ، ﭘﻨﯿﺮ، ﺷﮑﻼت و ﻏﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ و اﻧﻮاع ﻧﺎن.

3- 8 تا 12 لیوان مایعات در روز مصرف کنید.