موضوعات

راهکارهایی جهت کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت بارداری

دیابت بارداری چیست؟

اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺘﮥ 20 بارداری اتفاق می افتد .

اﮔﺮ ﻣﺎدر دﭼﺎر اﯾﻦ ﻧﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺷﻮد ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺟﻨﯿﻦو ﺧﻮدش ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ؟

ﻧﻮزادان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎرداري ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگو ﻣﯿﺮ ﺟﻨﯿﻨﯽ و ﺗﻮﻟﺪ زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎرداري ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻃﯽ ﺷﻮد، ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر درﺷﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ . مادران مبتلا به دیابت بارداری با احتمال بیشتری دچار دیابت نوع 2 در سال های آینده خواهند شد . ﺑﺮاي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎرداري، از ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎي ﺑﺎردار ﺑﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎي 24 -28 ﺑﺎرداري آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎي ﺑﺎردار ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮنﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

  • غذا را در حجم کم و دفعات بیشتر (4 - 5 وعده ) میل کنید.
  • در ﻫﯿﭻ وﻋﺪهاي ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻏﺬا ﻧﺨﻮرﯾﺪ.
  • در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد از ﻫﻤﮥ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
  • ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﭼﺮب و ﺳﺮخﮐﺮده را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺧﺎم و ﭘﺨﺘﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
  • روزاﻧﻪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﯿﺒﺮدار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺒﻮﺑﺎت، ﺳﺒﺰي، ﻣﯿﻮه و ﻧﺎنﻫﺎي ﺳﺒﻮسدار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎن ﺳﻨﮑﮓ ﮐﻪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
  • ﻣﺼﺮف ﻗﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎده (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻨﺪ، ﺷﮑﺮ، ﺗﻨﻘﻼت ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻣﯿﻮهﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ )را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.
  • ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ (ﻧﺎن ﺑﺮﺑﺮي، ﻧﺎن ﺗﺎﻓﺘﻮن، ﺳﻨﮕﮏ، ﭼﻐﻨﺪر، ﻟﭙﻪ، ﻋﺪﺳﯽ، ﻟﻮﺑﯿﺎﻗﺮﻣﺰ، ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﯿﺘﯽ و ﻣﺎش )را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻨﺪ ﺑﺎﻻ (ﻟﻮاش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ، ﺑﺎﻗﻼ ﺑﺪون ﭘﻮﺳﺖ، ﻫﻮﯾﺞ، ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ و ﭘﻮره ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ )ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.