موضوعات

مسمومیت حاملگی یا پره اکلامپسی چیست ؟

ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در واﻗﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن (140/ 90 و بیشتر ) ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻼﯾﻢ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ دﻓﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ادرار، ﺳﺮدرد ﻣﺪاوم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ تاری دید و درد در بالای معده می باشد. این حالت معمولا پس از هفته 20 حاملگی پدیدار می شود.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﯾﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺮاﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ رﺷﺪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺟﻨﯿﻦ در داﺧﻞ رﺣﻢ ﻣﺎدر، زاﯾﻤﺎن زودرس در ﻣﺎدر و اﯾﺠﺎد ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ، ﺣﻤﻼت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﺸﻨﺞ در ﻣﺎدر، ﺳﮑﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﺎدر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن رﺣﻤﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﺟﻔﺖ، اﺧﺘﻼل در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﻨﯿﻦ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺷﺪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ او ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار ﺑﺴﺘﺮي ﻣﯽﺷﻮد .رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎدﯾﺮ دﻟﺨﻮاه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﺖ، ﺗﺨﻢﻣﺮغ، ﺣﺒﻮﺑﺎت، ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت و درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژي از ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺎن و ﻏﻼت و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﺼﺮف ﻧﻤﮏ ﺗﺎﺛﯿﺮي در روﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺪارد .ﻣﺼﺮف رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮ از ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰيﻫﺎي داراي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﻣﺜﻞ ﭘﺮﺗﻘﺎل، ﻧﺎرﻧﮕﯽ، آبﻟﯿﻤﻮ، آبﻧﺎرﻧﺞ، ﺗﻮت، اﻧﮕﻮر، ﮐﯿﻮي، ﻃﺎﻟﺒﯽ، ﻓﻠﻔﻞ ﺳﺒﺰ، ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ، ﮔﻞﮐﻠﻢ، ﮐﻠﻢ، ﺑﺎدﻣﺠﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺣﺎوي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم و روﻏﻦﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ (ﻧﺒﺎﺗﯽ)، ﺟﮕﺮ ﮔﺎو، ﮐﺎﻫﻮ و ﮐﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.