موضوعات

برای پیشگیری از کم خونی در دوران بارداری چه کار باید کرد؟

ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ ﻓﻘﺮآﻫﻦ در دوران ﺑﺎرداري ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻢ و روزاﻧﻪ ﻗﺮص آﻫﻦ از ﺷﺮوع ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﺎرداري ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﻧﮑﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪاي زﯾﺮ را ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ:

  • از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوي آﻫﻦ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺮغ، ﻣﺎﻫﯽ، ﺟﮕﺮ، ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺳﺒﺰيﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه ﻣﺜﻞ ﺟﻌﻔﺮي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
  • از اﻧﻮاع ﻣﻐﺰﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﺮدو، ﺑﺎدام، ﭘﺴﺘﻪ و اﻧﻮاع ﺧﺸﮑﺒﺎر ﻣﺜﻞ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ، ﺗﻮت ﺧﺸﮏ، ﮐﺸﻤﺶ و ﺧﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺑﯽ از آﻫﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺑﯿﻦ وﻋﺪهﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
  • ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ )ث (ﻣﺜﻞ ﺳﺒﺰيﻫﺎي ﺗﺎزه و ﺳﺎﻻد )ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ، ﮐﻠﻢ، ﮔﻞﮐﻠﻢ، ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪاي (و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺎﺷﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آبﻟﯿﻤﻮ و آبﻧﺎرﻧﺞ ﺗﺎزه ﮐﻪ ﺟﺬب آﻫﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
  • ﺑﺮاي ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮ آﻫﻦِ ﻏﺬا، ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺼﺮف ﭼﺎي، ﻗﻬﻮه و دمﮐﺮدهﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا و ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻏﺬا ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺼﺮف ﭼﺎي ﭘﺮرﻧﮓ ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
  • ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﯽ و ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮ آﻫﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﻗﺮص آﻫﻦ ﭘﺲ از ﻏﺬا و ﯾﺎ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب اﺳﺖ.