موضوعات

در بارداری چقدر باید وزن اضافه کنیم ؟

در طول بارداری چند کیلو باید وزن اضافه کنید؟


ابتدا با توجه به وزن پیش از بارداری و یا وزن سه ماهه اول بارداری باید مشخص شود که شما از نظر وزن در کدام دسته قرار میگیرد. به عبارتی با تعیین BMI باید دانست که مادر باردار در محدوده وزن طبیعی ، اضافه وزن و یا چاق قرار گرفته است.

جدول زیر میزان وزن گیری مجاز را برای هر حالت نشان داده است.


میزان مجاز افزاش وزن برای مادران باردار تک قلویی

افزایش وزن از هفته 13 به بعد به صورت هفتگی (kg)

میزان مجاز وزن گیری در طول بارداری (kg)

BMI

وضعیت تغذیه

0.5

12.5 -18

< 18.5

کم وزن

0.4

11.5 – 16

18.5 - 25

طبیعی

0.3

7 – 11.5

25 -29

اضافه وزن

0.2

5 - 9

> 30

چاق


میزان مجاز افزاش وزن برای مادران باردار دو قلویی

افزایش وزن از هفته 13 به بعد به صورت هفتگی (kg)

میزان مجاز وزن گیری در طول بارداری (kg)

BMI

وضعیت تغذیه

توسط کارشناس تغذیه تعیین شود

توسط کارشناس تغذیه تعیین شود

< 18.5

کم وزن

0.63

17 -25

18.5 - 25

طبیعی

0.6

14 -23

25 -29

اضافه وزن

0.45

11 - 19

> 30

چاق


افزایش وزن در بارداری سه قلویی


در موارد سه قلويي، ميزان وزنگيري توصيه شده براي مادران باردار در حدود 22.5 تا 27 22 كيلوگرم ميباشد. از اين ميزان مادر بايد تا هفته 24 حداقل 16 كيلوگرم افزايش وزن داشته باشد.