موضوعات

یبوست در دوران بارداری

در دوران ﺑﺎرداري ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺧﺎص، ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ رودهﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺒﻮﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ راهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:

 • در ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﻣﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن آب، آبﻣﯿﻮه و ﺳﻮپ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﻮه ﺑﻬﺘﺮ از آب ﻣﯿﻮه اﺳﺖ.
 • در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ ﺣﺘﻤﺎًﺳﺎﻻد و ﺳﺒﺰي ﺧﻮردن را ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 • ﻏﺬاي ﭘﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺒﻮﺑﺎت (ﻋﺪس و ﻟﻮﺑﯿﺎ و... ) و ﻏﻼت (ﺟﻮ، ﮔﻨﺪم و ذرت و... ) ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻓﺮاوان و ﺳﺒﺰيﻫﺎي ﺧﺎم (ﺳﺒﺰي ﺧﻮردن )و ﭘﺨﺘﻪ، ﻣﯿﻮهﻫﺎي ﺗﺎزه و ﺳﺎﻻد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
 • از ﻧﺎنﻫﺎي ﺳﺒﻮسدار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﮏ و ﻧﺎن ﺟﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 • روزاﻧﻪ آﻟﻮي ﺗﺎزه، ﺑﺮﮔﻪ و ﯾﺎ آب آﻟﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 • از ﻣﯿﻮهﺟﺎت ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﻣﺨﺼﻮﺻﺎًاﻧﺠﯿﺮ و آﻟﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 • در وﻋﺪه ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﺎن و ﻋﺴﻞ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻻد از روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ روﻏﻦﻫﺎي ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 • روزاﻧﻪ ورزشﻫﺎي ﺳﺒﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎده روي اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
 • ﻣﺼﺮف ﻗﺮصﻫﺎي آﻫﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع ﻗﺮص آﻫﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 • تا جایی که ممکن است از داروهای ملین استفاده نکنید.

اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻻ را اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺷﺪﯾﺪ داﺷﺘﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺎري ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ؟

تنها تحت نظر و به دستور پزشک می توانید از داروهای ملین استفاده کنید. در صورت بروز ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد زیرا از جذب شدن برخی ویتامین ها ( مثل A ، K، D ، E ) جلوگیری می کند.