موضوعات

تهوع صبحگاهی

ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ از ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ زﻧﺎن در ﻧﯿﻤﮥ اول ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻪﻣﺎﻫﮥ اول ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ شود . به طوری که 50 تا 90 درصد زنان این مشکل را در دوران بارداری خود تجربه می کنند. تهوع و استفراغ با شدتهای متغیر معمولا از هفته 6 یا 8 بارداری شروع شده و تا هفته های 14 - 16 بارداری ادامه میابد . اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﺑﺘﺪاي ﺻﺒﺢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و صبح هنگام از شدت بیشتری برخوردار است و البته ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻًﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ روز اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ، ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎده ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ و اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ راهﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ:

 • ﺻﺒﺢﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از رﺧﺘﺨﻮاب ﮐﻤﯽ ﻧﺎن ﺧﺸﮏ ﯾﺎ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 • در طول روز به جای 3 وعده غذا ، 4 -5 وعده غذا در حجم کم میل کنید .ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎي ﮐﻢﺣﺠﻢ در دﻓﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﺳﺖﮐﺸﯿﺪن از ﻏﺬا ﻗﺒﻞ از ﺳﯿﺮي، روش ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ.
 • در زﻣﺎن آﺷﭙﺰي، ﭘﻨﺠﺮه آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ راﺑﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻮي ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﻨﺪ ﻏﺬا آزاردﻫﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻮاي اﺗﺎق ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﺪ.
 • از ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﭼﺮب، ﺳﺮخﮐﺮده و ﭘﺮادوﯾﻪ و ﻏﺬاﻫﺎي ﻧﻔﺦآور ﯾﺎ ﻫﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺪه را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
 • در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻌﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻬﻮع ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
 • از ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﯿﻦ وﻋﺪهﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا.
 • از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﻏﺬاﻫﺎ و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺳﺮد ﺑﯿﺶ از ﻧﻮعِ ﮔﺮمِ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﻏﺬاﻫﺎ را ﺳﺮد ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ.
 • از راﯾﺤﻪﻫﺎ ي آزاردﻫﻨﺪه و ﺑﻮي ﺗﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻏﺬاﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮدﯾﺪ، اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺣﺮﮐﺖ زﯾﺎد، ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﭘﺮ ﺳﺮوﺻﺪا و ﭼﺮاغﻫﺎي روﺷﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ آبو ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ .
 • ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آبﻣﯿﻮه، ﮐﻤﯽ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﮔﺎزدار، دوغ، ﻟﻮاﺷﮏ آﻟﻮ ﯾﺎ آﻟﺒﺎﻟﻮ، ﻧﺎن ﺧﺸﮏ و آﺑﻠﯿﻤﻮ ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .