موضوعات

تغذیه نوزاد از سه ماهگی تا شش ماهگی


  • شيرخوار رابطه نزديك و صميمانه تري با مادر و مراقب خود برقرار مي كند كه به قولي آنرا عاشق شدن مي گويند. در اين زمان، شيرخوار با اطرافيان و محيط زندگي خود نيز فعالانه برخورد مي كند و از مصاحبت با مادر در حين شيرخوردن از پستان او لذت مي برد . به مادر لبخند مي زند و او را بيشتر به طرف خود جلب كرده و مشتاق مراقبت از خود مي نمايد .
  • همچنين در اين دوران شيرخوار ممكن است ضمن شيرخوردن گاهگاهي از شيرخوردن دست كشيده و به اطراف و اطرافيان نگاه كند وبا لبخند و نگاه خود از آنان بخواهد كه به او بيشتر توجه كنند سپس دوباره به شيرخوردن ادامه مي دهد و اين كار را چندين بار تكرار مي كند .
  • والدين توجه داشته باشند كه اين امر طبيعي بوده و جاي نگراني ندارد. مادر اين عمل شيرخوار را به حساب سيرشدن وي نگذارد و او را از پستان خود جدا نكند ،در غير اينصورت ممكن است به دليل ناكافي بودن تغذيه،كودك دچار سوء تغذيه و تاخير رشد شود.
  • در مورد بسياري از شيرخواران بازيگوش و كنجكاو كه يك يا چند جرعه شير مي خورند و پستان مادر را رها كرده و به اطراف توجه مي كنند چون ممكن است تكرار آن باعث عدم دريافت كافي شيرشود بهتر است، مادر، مكاني خلوت، آرام و حتي با نور كم را جهت شيردادن به كودك انتخاب نمايد.

منبع: انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر