موضوعات

تغذیه نوزاد از تولد تا سه ماهگی


  1. شير دادن بايد بر اساس ميل و تقاضاي شيرخوار باشد بنابراين به محض بيدار شدن شيرخوار و يا با مشاهده تمايل او به مكيدن قبل از اينكه زياد گريه كند او را شير بدهيد. هنگام شيردادن او را به خوبي و راحتي در آغوش بگيريد ولي محكم فشار ندهيد. با تماس نوك پستان به گونه و لبهاي شيرخوار رفلكس جستجو او را براي بازنمودن دهانش تحريك كنيد.
  2. هنگام شير دادن، به او لبخند بزنيد و با ملايمت و مهرباني صحبت كنيد اما نه به گونه اي كه از شيرخوردن باز بماند .
  3. مدت شيرخوردن و فاصله بين دفعات تغذيه را به اختيار شيرخوار بگذاريد زيرا در اين سن شيرخوار مقدار شير دريافتي را برحسب نيازهاي خود تنظيم مي كند.
  4. به شيرخوار فرصت كافي براي توقف در مكيدن،نفس تازه كردن، برقراري ارتباط با خودتان و اطرافيان بدهيد تا پس از اين فرصت ، مجدداً به شيرخوردن ادامه دهد.
  5. شيرخوردن را وقتي تمام شده تلقي كنيد كه او سير شده و خود پستان را رها كند .
  6. اگر بعد از شيرخوردن آروغ نزد و به خواب رفت نگران نباشيد، بسياري از شيرخواران كه از شير مادر تغذيه مي كنند اگر روش شيرخوردنشان درست باشد هوايي نمي بلعند كه نياز به باد گلو زدن داشته باشند و بعضي ديگر هم اگر احياناً هوا بلعيده باشند و به خواب بروند خودشان بيدار مي شوند. بنابراين براي گرفتن باد گلو ، شيرخوار را از خواب بيدار نكنيد.

    منبع : انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر