موضوعات

سوزش سر دل

اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ زﻧﺎن ﺑﺎردار اﺳﺖ .ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺎرداري در ﺑﺪنﺗﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻞ ﺷﺪن درﯾﭽﻪ ﺑﺎﻻي ﻣﻌﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺪازه رﺣﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺣﻢ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﺪه ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺮي (ﻟﻮﻟﻪاي ﮐﻪ ﻏﺬا از ﻃﺮﯾﻖ آن از دﻫﺎن وارد ﻣﻌﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ) ﻣﯽﺷﻮد .در اﮐﺜﺮ زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻًﺧﻔﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮزش ﺳﺮدل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ:

  • به جای 3 وعده غذای اصلی پر حجم ، 4 - 5 وعده غذای سبک و میان وعده میل کنید.
  • ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺳﺮخ ﮐﺮده، از ﻏﺬاﻫﺎي آبﭘﺰ و ﺑﺨﺎرﭘﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
  • ﻟﺒﺎسﻫﺎي راﺣﺖ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و ﻏﺬا را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻮﯾﺪه و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
  • ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺎده روي ﮐﻨﯿﺪ.
  • از ﻏﺬاﻫﺎي ﭼﺮب و ادوﯾﻪدار، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ادوﯾﻪ ﺗﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ادوﯾﻪ ﻏﺬا ﮐﻤﺘﺮ و ﻃﻌﻢ ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه را ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
  • ﻣﺼﺮف ﺷﮑﻼت، ﻗﻬﻮه، ﭼﺎي، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎي ﮔﺎزدار را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎي آن آب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.
  • از ﻣﺼﺮف ﺳﺮﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻻد ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ و از ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ، ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﯾﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪاي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿد .
  • ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﯾﺎ آﺷﺎﻣﯿﺪن، از دراز ﮐﺸﯿﺪن ﯾﺎ ﺧﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
  • در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ زﯾﺮ ﺳﺮ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.