موضوعات

نکات مهم در مورد برقراری رابطه جنسی در دوران بارداری

مسائلی وجود دارند که بهتر است برای حفظ راحتی و امنیت مادر و جنین و همچنین برخورداری از یک رابطه ی لذت بخش در دوران بارداری از آنها آگاه باشید.

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺑﺎرداري:

 • هیچ وقت با معده کاملا خالی به فعالیت جنسی نپردازید.
 • ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﯿﻨﻪﻫﺎ در ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
 • در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، در ﻃﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ از وﺿﻌﯿﺖﻫﺎي مناسب استفاده کنند.
 • در ﺣﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ، وﺿﻌﯿﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎر را ﺑﻪ زن وارد ﺳﺎزد.
 • در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺴﺘﮕﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ.
 • اﮔﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺸﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه:
 • ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻋﺸﻖ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ( درآﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﻣﺎﺳﺎژ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك) .
 • اﮔﺮ درﻣﻌﺮض ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از راه ﺗﻤﺎسﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻃﯽ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.


ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺑﺎرداري:

 • اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺤﺎت و ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺷﺪن واژن، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮاي زن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .
 • ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ را ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺪﻫید و از ﻣﺼﺮف ﺻﺎﺑﻮﻧﻬﺎي ﻋﻄﺮدار و دوش واژﯾﻨﺎل ﭘﺮﻫﯿﺰ کنید.
 • ﻣﺎﺳﺎژ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﯽ از ﻧﺎراﺣﺘﯽ زن ﺑﮑﺎﻫﺪ .
 • از وﺿﻌﯿﺖﻫﺎي دﯾﮕﺮ که برای زن راحت تر باشد ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐنید .
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﻦ دوران، ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .
 • ارﮔﺎﺳﻢ ( رسیدن به اوج لذت جنسی ) در ﯾﮏ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد.


ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺑﺎرداري:

 • ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ زن در ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮﺑﺪري ﺗﻮﺻﯿﻪﻣﯽﺷﻮد .
 • در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، زوﺟﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻋﺸﻖ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﺰدﯾﮑﯽ، ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ .
 • ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن را از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪ .
 • اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻃﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .

برای برخی زوجین دوران بارداری بهترین دوران جنسی می باشد زیرا :

# افراد ملزم به کاربرد روشهای پیشگیری از بارداری نیستند و بدون ترس و نگرانی رابطه جنسی لذت بخشی دارند.
# ترشحات واژینال برای افرادی که قبلاً دچار خشکی واژن بوده اند لذت بخشی بیشتری را موجب میشود.
# زنان لاغر با افزایش وزن حاملگی احساس جذابیت جنسی بیشتری میکنند.
# در حاملگی احساس صمیمیت و نزدیکی بیشتری بین زوجین پدید می آید ومنجر به بهبود مناسبات جنس میشود.
# برای عده ای پرخونی واژن افزایش میل جنسی را به همراه دارد.
# عده ای از زنان اظهار می دارند اولین بار ارگاسم را طی حاملگی تجربه کرده اند.