موضوعات

هفته سوم بارداری

در این هفته جنین شما از حالت چند سلولی خارج شده و با سرعت به تکثیر سلول های خود ادامه می دهد. تخمک لقاح یافته پس از چند تقسیم سلولی مسیر لوله های رحم را طی کرده خود را به داخل حفره رحم می رساند و در آنجا لانه گزینی می کند. اکنون باید به فکر این باشید که آیا این رویان دختر است یا پسر ؟!

هنوز هفته ها باقی است تا شما بتوانید از جنسیت جنین خود آگاه شوید. اما باید بدانید که جنسیت جنین از همان لحظه ی اول لقاح تعیین می شود و دیگر برای تغییر آن کاری انجام داد. جنین تازه تشکیل شده شما دارای 46 کروموزوم است. 23 کروموزوم از تخمک و 23 کروموزوم از اسپرم به او رسیده است. بنابراین پدر و مادر هر دو به یک میزان در محتوای ژنتیکی فرزند خود نقش ایفا کرده اند. کروموزوم های زن XX و مرد XY هستند. سلول های جنسی حاوی یک دسته کروموزوم هستند. به عبارتی سلول جنسی زن یا همان تخمک همیشه حاوی یک دسته کروموزوم X هستند . در حالی که برخی اسپرم ها کروموزوم X پدر را حمل می کنند و برخی دیگر کروموزوم Y را دارند. حال اگر اسپرم حاوی کروموزوم X وارد تخمک شود ، جنین دختر می شود (XX) و اگر اسپرم حاوی کروموزوم Y وارد تخمک شود ، جنین پسر (XY) می شود.

در هفته سوم بارداری هورمون HcG در خون مادر قابل شناسایی است. این زمانی است که با انجام یک آزمایش ساده خون می توانید از باردار بودن خود مطلع شوید. با توجه به اینکه تشخیص دقیق زمان لقاح کاری دشوار است ممکن است تست بارداری شما هنوز مثبت نشود. چند هفته دیگر صبر کنید.

یک پیشنهاد برای تشخیص زمان تخمک گذاری !

تحقیقات نشان داده اند که حس بویایی زنان در زمان تخمک گذاری اندکی قوی تر از سایر روزهاست. همچنین میل جنسی در زن در این زمان بیشتر است. در واقع طبیعت راه خود را برای بقا پیدا کرده است.

وضعیت جنین

سلول هایی که قرار است قلب را تشکیل دهند ، کم کم شکل می گیرند.

تشکیل ستون مهره های جنین به مرور آغاز می شود.

ارتباط خونی بین جنین و جفت آغاز می شود.