موضوعات

هفته اول بارداری

در هر سیکل در یک روز مشخص تخمدان های زن یک تخمک آزاد می کنند. پس از نزدیکی و ورود اسپرم به دستگاه تناسلی زن ، اسپرم ها برای ورود به تخمک با یکدیگر به رقابت می پردازند و در نهایت یک اسپرم وارد تخمک شده و آن را بارور می کند. از 100 ها میلیون اسپرم که طی لقاح وارد دستگاه تناسلی زن می شوند، تنها 200 اسپرم موفق می شوند تا خود را به نزدیکی تخمک رسانده و فقط یک اسپرم موفق به ورود به داخل غشای تخمک می شود. زین پس سلول تخم تازه تشکیل شده شروع به تقسیم شدن می کند. به گونه ای که در روز سوم پس از لقاح توده سلولی جنین شما تنها 16 سلول دارد.
در روز 6 حاملگی جنین در حفره رحم لانه گزینی می کند.

تعیین سن حاملگی

تعیین زمان دقیق لقاح و تشکیل تخمک کاری دشوار است.

14 روز قبل از وقوع پریود بعدی در زنان تخمک گذاری رخ می دهد. لقاح در حوالی روز تخمک گذاری باعث وقوع حاملگی می شود. ولی با در نظر گرفتن دشواری در تشخیص روز تخمک گذاری به صورت قراردادی سن حاملگی را از اولین روز آخرین قاعدگی محاسبه می کنند. در این صورت بین سن حاملگی با سن واقعی جنین حدود 1 تا 2 هفته اختلاف وجود دارد.