موضوعات

ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺎرداری اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد؟

در صورت وجود هر یک از موارد زیر بهتر است از نزدیکی جنسی اجتناب شود:

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول:

1- در موارد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﯾﺎ ﺳﻘﻂ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺎدري و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ

2- در صورت وجود سقط راجعه ( سه بار سقط پشت سر هم یا بیشتر )

3 - دهانه ی رحم نارسا و یا انجام سرکلاژ


سه ماهه دوم و سوم :

1- جفت سر راهی

2- سابقه زایمان زودرس (قبل از 37 هفته )

3 - سابقه یا وجود پارگی پیش از موعد کیسه آب

4- نرم شدن زود هنگام دهانه رحم چند هفته قبل از موعد زایمان