موضوعات

وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺎرداری

وﺿﻌﯿﺖﻫﺎي ﻧﺰدﯾﮑﯽ در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ زن در ﺑﺎﻻ، ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ، دﺧﻮل در واژن از ﭘﺸﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ زن در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ زن اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ زاوﯾﻪ و ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ آﻟﺖ ﻣﺮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﮑﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ.

در وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ و ﺳﺎﯾﺮ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﻤﺘﺮي روي ﺷﮑﻢ ﻣﺎدروارد ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺮژي ﮐﻤﺘﺮي اﺳﺖ.

ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر رﺣﻢ ﺑﺰرگ ﺑﺮ روي ورﯾﺪ اﺟﻮف ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﮕﯽ ﺑﺮاي ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ دراز ﺑﮑﺸﻨﺪ.وﺿﻌﯿﺖﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ، زن در ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ دﺧﻮل واژﯾﻨﺎل از ﭘﺸﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.