موضوعات

عفونت لگن (PID) در زنان چگونه اتفاق می افتد ؟

عفونت دستگاه تناسلي فوقاني

(عفونت التهابي لگن ) PID

بيماري التهابي لگن، التهاب و عفونت دستگاه تناسلي فوقاني زنان است. عوامل خطرساز تعيين شده براي بيماري التهابي لگن عبارتند از:

  • سن پايين ازدواج
  • شرکاي جنسي متعدد
  • وضعيت اجتماعي - اقتصادي پايين
  • اعتياد
  • رفتارهاي بهداشتي سطح پايين
  • نوع روش جلوگيري از بارداري
  • قاعدگي و مصرف سيگار
  • گسترش عفونت درمان نشده واژن به لگن


شايع ترين شکايت باليني در يک زن مبتلا به بيماري التهابي لگن، درد دوطرف قسمت تحتاني شکم يا لگن است .


زنان مبتلا به عفونت HIV و بيماري التهابي لگن ممکن است بيماري باليني شديدتري داشته باشند. خطر بارداري نابجا بعد از يک حمله بيماري ا لتهابي لگن (PID) افزايش مي يابد. کنترل بيماران شامل درمان، آموزش و پي گيري با دقت است. هدف از درمان بيمار، جلوگيري از بازگشت بيماري و حفظ توانايي باروري است.PID نیاز به درمان آنتي بيوتيکی و درمان حمايتي دارد که در برخي مواقع بايد جهت درمان در بيمارستان بستري شوند. درمان حمايتي شامل دادن مايعات به ميزان کافي ، استراحت در موقعيت خاصي که semi fowler ناميده مي شود و لگن پايين تر از سطح بدن قرار مي گيرد و علت آن محدود کردن عفونت به لگن و تسکين درد است. در صورت وجود IUD بايد آن را خارج کرد. بيمار بايد تا بهبود کامل از تماس جنسي خودداري کند و همسر بيمار نيز بايد بررسي و در صورت لزوم درمان شود .

PID می تواند باعث نازایی شود .


منبع :

بیماری های زنان و مامایی دنفورت ، دستورالعمل کشوری مرکز مدیریت بیماری ها

به نقل از فصلنامه بهورز